آخرین مطالب
آنالیز چرخش اتمسفر

آنالیز چرخش اتمسفر

هرچند در مطالب قبل اثبات کردیم که زمین نمیتواند چرخشی داشته باشد و اتمسفر نیز به همان نسبت چرخشی ندارد، اما تصمیم بر این است که بصورت کامل و دقیق تر ادعای چرخش اتمسفر زمین را زیر ذره بین ببریم.

متأسفانه اعتراض افراد آکادمیک به این موضوع، به بهانه قانون اینرسی (تمایل ماده به حفظ وضع حرکتی خود) راه به جایی نیافت. این همان قانون گالیله و اولین قانون نیوتن است. پاسخ معمول آنها این است که:

همه اشیاء سقوط کرده دارای اینرسی هستند و بنابراین، زمین در حال چرخش آنها را پشت سر نخواهد گذاشت .

قانون اینرسی در هیچ شرایطی در جو (هوای اتمسفر) قابل اجرا نیست. گالیله خواستار این بود، که قانون اینرسی (تمایل ماده به حفظ وضع حرکتی خود) فقط در صورت عدم وجود هوا معتبر است اما باورمندان به تئوری خورشید مرکزی، مفهوم قانون اینرسی درهوای اتمسفر را گسترش دادند. اگر قانون گالیله در هوا صادق می بود، واقعاً باید از او قدردانی میکردیم چرا که زمین ما را از آلودگی فسیل ها در امان نگه میداشت. به عنوان مثال، شخصی را درهواپیمای در حال حرکت درون محیط اتمسفر در نظر بگیرید، او هواپیما را با یک چتر نجات ترک می کند، طبق قانون اینرسی آن شخص با همان سرعت هواپیما، در کنار آن حرکت خواهد کرد.

بی شک او باید با داشتن چنین قدرت ماورائی ای در خود احساس غرور کند هواپیما در حال مصرف کردن انرژی با پروانه هایش است و او بدون هیچ سوختی به راهش ادامه میدهد. در واقعیت و در این لحظه او متوجه خواهد شد که هواپیما از او جلوتر است و در هوا رها شده، چرا که حرکت اینرسی با وجود هوا به پایان میرسد. علیرغم اینکه آیا این یک استدلال درست است یا خیر، درواقع این یک واقعیت شناخته شده از زمان تمدن های باستانی است. با وجود جو (هوای اتمسفر) قانون اینرسی کار نمیکند. اگر شی ء ای را چند متر به بالا پرت کنید دوباره به دستان شما برمیگردد، نه به دلیل قانون اینرسی، بلکه به خاطر بی حرکتی و بی تحرکی زمین. شما نمی توانید اکسیژن را از هوا تنفس کرده و در مورد قانون اینرسی صحبت کنید.

آنالیز چرخش اتمسفر
تصویر شماتیک یک لوله پیتوت استاتیک (وسیله سنجش سرعت حرکت مایعات)

به نظر نمی آید اما قطعاً اینکه چرا در قرن ۲۱، کسی نمیتواند چرخش زمین با سرعت ۱۶۶۹٫۸ کیلومتر در ساعت در استوا را احساس کند، باعث نگرانی یا تعجب برخی افراد شده است. حتی با وجود آزمایشات متعدد که توسط دیتون میلر، مایکلسون مورلی، جرج سایناک، جرج ایری و… انجام شده بود و همگی یک زمین ثابت را نشان می دادند، جوامع علمی اصرار داشتند كه جو (اتمسفر) با زمین صلب (سفت و سخت) در حال چرخش است.

شاید، آنها به این موضوع توجه نمیکنند که سرعت زمین با عرض جغرافیایی زمین متفاوت است. از آنجا که زمین (در مدل خورشید مرکزی) سرعت های متفاوتی در طول و عرض های مختلف جغرافیایی دارد، از این رو مولکول های هوا باید سرعت مکانی در هر عرض جغرافیایی مشخص از زمین صلب داشته باشند. الگوهای سرعت هوا و فشار ناشی از چرخش زمین چه هستند؟ حداکثر سرعت هوا حداکثر فشار (فشار دینامیک) در استوا که زمین در این ناحیه بیشترین سرعت یعنی ۱۶۶۹٫۸ کیلومتر در ساعت را دارد باید جهت یابی شود. از طرف دیگر، حداقل سرعت هوا و حداقل فشار (فشار دینامیکی) باید از قطب شمال و جنوب جهت یابی شود چرا که سرعت چرخش در قطبین صفر است.

این تنظیم فشار مناسب ترین مسیر برای طوفان ها است. افت فشار بین دو ناحیه (از فشار زیاد به فشار کم). هیچکس تا به امروز سرعت زمین را حتی با فناوری های پیشرفته اندازه گیری نکرده است. دانشمندان سرعت اجزای میکروسکوپی زمین، اتمها و مولکول ها را اندازه گیری کرده اند، اما در اندازه گیری سرعت چرخش زمین، همواره با شکست مواجه شده اند. چرخش زمین از طریق هیچ آزمایش، مشاهده و روش تجربی ای قابل اثبات نیست. در ادامه با استدلال های بیشتری، آن را ثابت خواهیم کرد. اما در اینجا سرعت زمین را با یک دستگاه شناخته شده یعنی دستگاه پیتوت استاتیک (وسیله سنجش سرعت حرکت مایعات) اندازه گیری خواهیم کرد. لوله استاتیکی پیتوت، که در شکل صفحه قبل نشان داده شده، ابزاری است برای اندازه گیری سرعت هواپیما با اندازه گیری اختلاف بین فشار استاتیک و فشار کل برای یک موقعیت و شرایط معین. این ابزاری است که تأیید می کند شی در حال حرکت است یا خیر.

این وسیله از دو خروجی با آرایش های قائم و موازی جهت حرکت جریان تشکیل شده است. بخش مشخص شده B در تصویر، وابسته به نیروی محرکه هواست که فشار کل Pb را اندازه میگیرد. فشار کل جریان در هر نقطه معین، فشاری است که اگر جریان مجبور به توقف آنتروپی ثابت از سرعت صفر شود، حاصل میشود. این یک فشار ضربه ای است که در جهت مخالف حرکت اشیاء در حال حرکت مانند اتومبیل، هواپیما و… به وجود می آید. بخشی که با نام A در تصویر نشان داده شده است به موازات هوای جنبشی، فشار هوای استاتیک Pa را اندازه گیری می کند. فشار استاتیک فشار هوایی است که در معرض هیچ شرایط تحریکی قرار نمی گیرد اما دارای مولفه حرکتی-حرارتی میباشد . لوله پیتوت، فشار کلی جریان را در B اندازه گیری می کند، و فشار استاتیک در A را برای ارتفاع معین، از صفر به بالاتر اندازه می گیرد. اگر فشار B برابر با فشار A باشد در این صورت فشار داینامیک برابر با صفر خواهد بود.

از این رو، سرعت جریان دارای مولفه صفر است یا به طور دقیق تر فقط سرعت حرارتی خود را دارد. درواقع، شرایط آیرودینامیکی برای اجسام غیر متحرک زمانی بوجود می آید که استاتیک (ایستایی) و فشار کل برابر باشند. درغیر این صورت اگر فشار B از فشار A زیادترباشد، یعنی PB > PA در این صورت جریان دارای سرعت جنبشی است و دلالت بر حرکت جسم دارد.

سرعت جریان هوا بر اساس عدد شناخته شده ماخ در آیرودینامیک طبقه بندی می شود. عدد ماخ نسبت سرعت جریان (V) بر سرعت صدا (a) است در نقطه حرکت با دمایی معین ، به این معنا که:

فرمول معادله ۱

آنالیز چرخش اتمسفر

میتوان سه ساختار آیرو دینامیکی را تعریف کرد . جریان مافوق صوت برای M <1، جریان صوتی در M = 1، و جریان مافوق صوت برای M>1.

سرعت صوت دریک متر در ثانیه در هوا در شرایط عادی برابر است با :

معادله شماره ۲

آنالیز چرخش اتمسفر

دمای هوا (T) به کلوین است، بنابراین ظاهرا باید سه ساختار متفاوت همراه عرض جغرافیایی زمین در قسمت های شمالی و جنوبی داشته باشیم، همانطور که در فرمول شماره ۲ نشان داده شده است. جریان مافوق صوت (M>1) قابل فشرده سازی است و امواج شوک درامتداد لوله پیتوت شکل می گیرند. همچنین می توانید از آن عکس بگیرید و تصویر را به یکی از مراکز یا جوامع علمی باورمند به مدل خورشید مرکزی ارسال کنید و باورهایشان را مورد تحسین قرار دهید. سرعت جریان هوا (لایه هم جوار به سطح زمین) در استوا همان سرعت زمین صلب در نظر گرفته می شود. نمی تواند کمتر از ۱۶۶۹٫۸ کیلومتر در ساعت باشد، اما کمی بیشتر از ۱۶۶۹٫۸ کیلومتر در ساعت است. در یک سیستم چرخشی ، سرعت زاویه ای (ω r =) به روشنی، برای مسافت بیشتر بزرگتر است و برعکس. میانگین دمای هوا در استوا را ۳۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۳۰۳ درجه کلوین) سپس سرعت صوت ۳۴۸ متر بر ثانیه است، و عدد ماخ (M) برابر با ۱٫۳۳ است. از این رو استوا منطقه ای است که در آن:

M = 1.33

این عرض جغرافیایی یک جریان مافوق صوت و فشرده شده است. به طور مداوم، منطقه اصلی دوم برای جریان هوای صوتی و قابل فشرده سازی تعیین می شود، M = 1 به جای ارزیابی عدد ماخ از عرض جغرافیایی معین ، ما دوباره محاسباتی را برای یافتن عرض جغرافیایی زمین برای عدد ماخ انجام میدهیم.

این در هر دو جهت کار می کند. سرعت چرخش با عرض جغرافیایی زمین مطابق با معادله شماره ۶ است. بنابراین برای یافتن درجه عرض جغرافیایی به عنوان تابعی از سرعت چرخش زمین صلب ، که آن هم سرعت گردش هوا است، در اینجا بصورت مجدد تنظیم شده است. میانگین درجه حرارت هوا را ۲۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۲۹۳ درجه کلوین)، سپس سرعت صوت برابر است با ۳۴۲ متر بر ثانیه. از آنجا که

V = a

سرعت چرخش برابر است با ۱۲۳۲ کیلومتردر ساعت.

درجه عرض جغرافیایی φ از رابطه زیر بدست می آید:

معادله شماره ۳

آنالیز چرخش اتمسفر

عرض جغرافیایی که مطابق با عدد ماخ M = 1 است، ۴۵ درجه شمالی و جنوبی است. ناحیه اصلی سوم برای جریان مافوق صوتی و تراکم ناپذیر ، M = 0.3 تعیین شده است. میانگین دمای هوا را ۱۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۲۸۳ درجه کلوین).

(با حرکت به سمت قطب های شمالی و جنوبی ، میانگین دما از مقدار دمای استوا کاهش می یابد). در این حالت، سرعت صوت برابر با ۳۳۶ متر بر ثانیه است، از آنجا که V = 0.3 a است ، از این رو سرعت چرخش برابر با ۱۰۰٫۸ متر بر ثانیه (۳۶۳ کیلومتر در ساعت) است. عرض جغرافیایی که مطابق با عدد ماخ M = 0.3 است، ۷۷ درجه شمالی و جنوبی است.

آنالیز چرخش اتمسفر
جریان هوای پویا (داینامیکی) در طول عرض زمین که باید ناشی از چرخش زمین باشد. هرچه چرخش بیشتر باشد عدد ماخ بیشترخواهد بود.

این بسیار واضح است که اگر زمین دارای یک چرخش روزانه بود، جریان هوا در سطح زمین، سرعت متغیر (نه حرارتی) ، فشار متغیر (نه استاتیک) و تراکم متغیر (نه عادی) میداشت. علم آیرودینامیک در این خصوص واضح است؛ باید جریان هوا (داینامیک) از منطقه M = 1.33 به منطقه M = 0 تولید شود. از منطقه با چگالی بالا (در خط استوا) به منطقه با چگالی کم (در قطب ها). چنین جریان هوا و چنین سازوکاری با این فشار هوا وجود ندارند. موقعیت این سازوکارها زندگی همه گونه های جانوری زمین را خاتمه می دهد. واقعیت این است که، فشار سطح استاتیک دریا با یک واحد فشار هوا (یک اتمسفر) برابر است:

آنالیز چرخش اتمسفر

که درشرایط عادی استنتاج بر “عدم چرخش” زمین دارد. شما می توانید با استفاده از لوله استاتیک پیتوت در عرض جغرافیایی زمین ، این واقعیت را تأیید کنید. در یک روز عادی و بدون وزش باد، لوله استاتیک پیتوت باید فشار کل ۱٫۰ اتمسفر را نشان دهد که برابر با فشار استاتیک است. در غیر این صورت ، باید کالیبره شود. این تحقیق تأیید می کند که سرعت جریان هوا بجز سرعت استاتیک حرارتی مؤلفه دیگری ندارد. اگر لوله استاتیک پیتوت را نگه دارید، به این شکل است که بخش B با جریان هوا و بخش A با انفجارهوا روبرو می شود؛ لوله ۱٫۰ اتمسفر (یک واحد فشار هوا) را نشان میدهد.

در یک روز عادی و استاندارد اگر فشار B در یک دستگاه کالیبره شده با فشار A برابر نبود ، باید برای کاهش فوری فشار با سازمان ملل متحد تماس بگیرید. این درست و یک حقیقت است. باورمندان به مدل خورشید مرکزی ادعا می کنند که ما چرخش زمین را احساس نمی کنیم. این مسئله مربوط به احساس نیست؛ این یک موضوع مرتبط با سرعت و فشار است. چه عواملی باعث می شوند که مولکول های هوا یک چرخش روزانه را تجربه کنند؟ یا فرض کنیم که یک ماهیواره (هوابُر یا اِیرفُویل Airfoil) هوا را همراه با چرخش زمین حمل میکند یا اینکه فرض کنیم لایه بیرونی جو از یک لایه جامد ساخته شده است. هر دو فرض متعلق به داستان های علمی تخیلی پیرامون تئوری خورشید مرکزی هستند. هیچ کس نمی پذیرد که ماهیواره ها هوا را حمل میکنند و یا اینکه لایه بیرونی جو هوا جامد است و خلاء نیست (طبق تئوری خورشید مرکزی).

علت چرخش لایه هوا در سطح دریا بدون پیش گام است . همچنین شیوه چرخش توسط مغز طبیعی انسان قابل پیش بینی نیست. نمی توان یک رویداد بزرگ مانند چرخش لایه هوا در سطح زمین را به همراه زمین صلب باور کرد که توسط انسان مدرن نیز قابل اندازه گیری نباشد.

مسیر های پروازی – رائفی پور

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره بهرام

بهرام
زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.

همچنین بررسی کنید:

آزمایش لیزر: زمین مسطح است

آزمایش لیزر: زمین مسطح است

آزمایش لیزر: در مطالب قبل به توضیح برخی از مهم ترین برهان های کرویت زمین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 12 =

Translate »