آخرین مطالب

برچسب آرشیو

بازگشت به معادلات ماکسول

بازگشت به معادلات ماکسول

معادلات ماکسول: اگر همانطور که یک نسبیت گرا ادعا میکند: “نسبیت خاص برای چارچوب های مرجع لخت، که یک چارچوب مرجع غیر شتاب گیرنده است، معادلاتي هستند که قوانین الکترومغناطیسي را به طور غیرمستقیم حفظ مي کنند.” معادلات ماکسوِل، معادله‌های دیفرانسیل با مشتقات جزئی هستند که به‌همراه قانون نیروی لورنتس، …

ادامه مطلب / Read more
Translate »