آخرین مطالب

برچسب آرشیو

اعتبار تئوری های علمی

اعتبار تئوری های علمی

نظریات و تئوری علمى، اعتبار و ارزش نظرى ندارند. از این جهت، وقتى که نظریات علمى، از اعتبار نظرى برخوردار نیستند، در صورتى که میان یک نظریه علمى با یک نظریه فلسفى، عرفانى، دینى، … تعارض مطرح شود، نمى‏توان با آن نظریه علمى، نظریه رقیب را از صحنه خارج نموده …

ادامه مطلب / Read more
Translate »