دسامبر 9, 2021

نظر آیت ا… خمینی در خصوص غرب گرایان

نظر آیت ا… خمینی در خصوص غرب گرایان: تا غرب‌زده‌ها از این مملکت نروند ، یا اصلاح نشوند ، شما به استقلال 👈نخواهید رسید.بدبختی ها از وقتی شروع شد که 👈 یه عده غرب پرست شدن مدیران میانی و ارشد جامعه! همانگونه که میدانید هدف دجال های غربی این هست که حقیقت و راستی را…