آگوست 9, 2022

چند واقعیت از فریب در جاذبه و قانون گرانش

چند واقعیت (بهتر است بخوانید تناقضات مدل کروی) از فریب در جاذبه و قانون گرانش – همه ما قانون را تصویب شده میدانیم اما جاذبه زمین در مدرسه یاد داده اند چطور؟. اما به غیر از اطلاعاتی که در ذهنمان گذاشته شده است، ما واقعاً در مورد جاذبه چه می دانیم؟ چرا فقط به معلمان…