فوریه 6, 2023

فزونی مثلث کروی

“فزونی مثلث کروی” / به عنوان دلیلی بر چرخش زمین، کروی گرایان به چیزی که «فزونی مثلث کروی» نامیده می‌شود، تکیه می‌کنند، که برای انجام مشاهدات مثلثاتی در مقیاس بزرگ مشاهده شده است. به این پاراگراف توجه کنید: “زاویه هایی که بین هر سه نقطه از سطح زمین توسط زاویه سنج طول یاب گرفته می…