دسامبر 18, 2021

نقض مدل جعلی زمین تخت لندنی

نقض مدل جعلی زمین تخت لندنی در این ویدیو به نقد و بررسی مدل جعلی زمین تخت می پردازیم و انتظار داریم که دیگر هرگز کسی به این مدل برای اثبات یا نقض استناد نکند.   توجه : از امروز هر چنل و پیجی که از این مدل استفاده کند ، فاقد اعتبار محسوب میشود…