نوامبر 14, 2022

جلسات محرمانه الیت گلوبالیست در منطقه ممنوعه جنوبگان

جلسات محرمانه الیت گلوبالیست در منطقه ممنوعه جنوبگان / قطب جنوب یکی از ناشناخته‌ترین و مرموزترین مناطق سطح زمین است که به‌دلیل سلطه‌ی کشورهای آمریکا و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای امضاکننده پیمان جنوبگان، اخبار و اطلاعات دقیقی از حقایق پنهان‌شده در این منطقه ممنوعه وجود ندارد. اگرچه ادعا می‌شود در این منطقه چیزی…