دسامبر 8, 2021

سوخت خورشید و اکسیژن

سوخت خورشید و اکسیژن: اکسیژن برای سوختن جسمی در فرایند شیمیایی (یک سوختن بصورت استاندارد) هست برای همین نیاز به اکسیژن نیست. خورشید برای سوختن از اکسیژن استفاده نمی کند، اکسیژن تمام نمی شود. سوختن خورشید احتراق شیمیایی نیست. همجوشی هسته ای است. خورشید را به عنوان یک آتش سوزی غول پیکر تصور نکنید. این…