آخرین مطالب
ناسا / زمین تخت است

صد سند افشا شده که اثبات میکند زمین تخت است

صد سند افشا شده که اثبات میکند زمین تخت است :


اعتقادات دروغین و متوهمانه امثال ایلان ماسک :😂👇

خرشاه


افشاگری از اسناد رسمی ناسا و Cia و فدرال و ارتش آمریکا در خصوص مسطح بودن زمین :

در اینجا اسنادی را  مشاهده میکنید که رسما در آن گفته شده است : زمین تخت ،  ثابت و ایستاده است و همچنین زمین کروی و چرخان نیست.

چه بتوانید قبول کنید و چه نتوانید ، مهم این است که منابع معتبر اند و  زمین تخت یک حقیقت علمی و دینی هست و به همین ترتیب ، زمین کروی بزرگترین  نیز  بزرگترین دروغ شیاطین  ساکن در غرب وحشی هست.

اسناد افشا شده از سازمان ناسا (رقیب والت دیزنی و هالیوود در عرصه انیمیشن سازی و ساخت فیلم های تخیلی) :


سند ناسا برای اثبات زمین تخت 1

زمین تخت

منبع

صفحه 12: “هواپیما در حال پرواز هست در یک جوی ثابت بر فراز زمین تخت و بدون چرخش”
page 12 : “aircraft flying in a stationary atmosphere over flat nonrotating earth”
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88072main_H-1259.pdf


سند ناسا برای اثبات زمین تخت 2

منبع page 11

https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88248main_H-1777.pdf


سند ناسا برای اثبات زمین تخت 3

زمین تخت پارسی

page 10 ، 11 :

این معادلات یک وسیله نقلیه صلب و یک زمین تخت و بدون چرخش را فرض می کنند.
“These equations assume a rigid vehicle and a flat, nonrotating Earth.”
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88733main_H-2465.pdf

پی نویس :  با بازی کردن با برخی کلمات سعی دارند مردم را فریب دهند و میگویند فرض کنید اما حقیقت شکل زمین چیزی جز زمین تخت نیست و حقیقت  دقیقا همان هست که آموزش میدهند به خلبان ها  بر مبنای زمین تخت !

 


 

در اسناد افشا شده از سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا Cia بهمراه اسناد آزمایشگاه های ارتش ایالات متحده به وضوح میگویند زمین تخت است و گنبد آسمان دارد و خورشید ماه در زیر گنبدآسمان در چرخش اند !!!و زمین  کروی نیست و هیچ انحنایی ندارد و نمی چرخد !!!:

CIA Documents referring to a FLAT EARTH Page #19: “firmament” Page #20: “near-sun,” “flat earth,” and “firmament” Page #32: Correlation established between earthquakes and light effects Diagram reveals Flat Earth Universe model!! The government knows the earth is FLAT!

اسناد سیا با اشاره به یک زمین مسطح صفحه شماره 19: “گنبدآسمان” صفحه  20: ”  خورشید نزدیک است”، “زمین مسطح” و “گنبدآسمان” صفحه  32: همبستگی ایجاد شده بین زلزله و اثرات نور نمودار مدل زمین تخت را نشان می دهد. !! دولت می داند که زمین مسطح است!

زمین تخت پارسی

زمین تخت است

زمین کروی نیست

توهم کرویت


در سند افشا شده از ارتش آمریکا صدها بار گفته شده است زمین تخت هست و کروی نیست !

منبع سایت دولت فدرال آمریکا !

Federal Depository Library Program government   / FLDP Gov

  جهت دانلود سند و مدرک روی لینک بزنید :  https://permanent.fdlp.gov/gpo2072/ARL-TR-2352.pdf

زمین تخت پارسی

مطالب بیشتری از این سند معتبر   :

کره زمین

زمین کروی نیست

 

زمین تخت است


سایر اسناد دولت آمریکایی برای زمین تخت :

  The flat-earth approximation to the solution of electromagnetic propagation in a stratified
terrestrial atmosphere
Page: 18
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3106&context=rtd

ناسا و زمین تخت

  Far-Zone Field of a Monopole Element on a Disk Ground Plane above Flat Earth

منبع سند : https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a253580.pdf

اعترافات آمریکا و زمین تخت
ABSTRACT
Richmond’s moment-method analysis for the current distribution and input impedance of
a monopole element on a disk ground plane above flat Earth is used to obtain the far-zone
field in the free-space region. Numerical results for directivity and radiation efficiency are
presented as separate entities, unlike previously reported results based on Monteath’s
compensation theorem or Sommerfeld’s attenuation function that give only the product of the
directivity and radiation efficiency.
چکیده
تحلیل روش گشتاور ریچموند برای توزیع جریان و امپدانس ورودی
یک عنصر تک قطبی در صفحه زمین  دیسکی بالای زمین تخت برای به دست آوردن منطقه دور استفاده می شود
میدان در منطقه فضای آزاد نتایج عددی برای جهت دهی و راندمان تابش می باشد
به عنوان نهادهای جداگانه ارائه شده است،
بر خلاف نتایج گزارش شده قبلی بر اساس Monteath’s
قضیه جبران یا تابع تضعیف سامرفلد که فقط حاصل ضرب جهت دهی و راندمان تابش. / (گوگل ترنسلیت)

سایت سازمان دولتی انگل ستان

گزارشی درباره فراتر از زمین تخت :

منبع : https://www.communityfoundation.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/NRF-TST-Report-Beyond-Flat-Earth.pdf

زمین تخت

81 منبع و اسناد افشا شده دیگر  از ناسا و ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا :

(این طومار ها و مطالب احتمالا دیر یا زود آپدیت شوند)

81 Government & Affiliate Documents that admit Flat Earth:

(1) Dissertations Defended in the Scientific Council of the Institute of Physics of the Earth
Pages: 19, 20
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86-00513R001343720008-3.pdf
(2) Propagation of Electromagnetic Fields Over Flat Earth
Pages: Cover Page, 7, 17, 18, 28, 35
https://www.arl.army.mil/arlreports/2001/ARL-TR-2352.pdf
(3) An Energy Budget Model to Calculate the Low Atmosphere Profiles of Effective Sound Speed at Night
Pages: 10, 16
https://www.arl.army.mil/arlreports/2003/ARL-MR-563.pdf
(4) Computationally Efficient Algorithms for Estimating the Angle of Arrival of Helicopters Using Acoustic
Arrays
Pages: 17, 30, 31, 35
https://www.arl.army.mil/arlreports/2009/ARL-TR-4998.pdf
(5) Adding Liquid Payloads Effects to the 6-DOF Trajectory of Spinning Projectiles
Page: 7
https://www.arl.army.mil/arlreports/2010/ARL-TR-5118.pdf
(6) Trajectory Prediction of Spin-Stabilized Projectiles With a Steady Liquid Payload
Page: 10
https://www.arl.army.mil/arlreports/2011/ARL-TR-5810.pdf
(7) Derivation and Definition of a Linear Aircraft Model
Pages: 6, 35, 55, 102
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88104main_H-1391.pdf
(8) General Equations of Motion for a Damaged Asymmetric Aircraft
Page: 2
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20070030307.pdf
(9) Predicted Performance of a ThrustEnhanced SR-71 Aircraft with an External Payload
Page: 10
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88507main_H-2179.pdf
(10) Predicted Performance of a ThrustEnhanced SR-71 Aircraft with an External Payload
Page: 7
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr_15-1318-derivation-of-point-mass-aircraftmodel-used-for-fast-time-simulation.pdf
(11) A Method for Reducing The Sensitivity of Optimal Nonlinear Systems to Parameter Uncertainty
Page: 14
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710018599.pdf
(12) Calculation of Wind Compensation for Launching of Unguided Rockets
Pages: 8, 10
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040008097.pdf
(13) User’s Manual for LINEAR, a FORTRAN Program to Derive Linear Aircraft Models (2768)
Page: 16
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88072main_H-1259.pdf
(14) User’s Manual for LINEAR, a FORTRAN Program to Derive Linear Aircraft Models (2835)
Page: 4
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88072main_H-1259.pdf
(15) Determination of Angles of Attack and Sideslip from Radar Data and a Roll-Stablized Platform
Page: 2
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19720012071.pdf
(16) U.S. Standard Atmosphere (1962)
Page: 22
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19630003300.pdf
(17) An Aircraft Model for the AIAA Controls Design Challenge
Page: 13
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88248main_H-1777.pdf
(18) Investigation of Aircraft Landing in Variable Wind Fields
Page: 14
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790005472.pdf
(19) A Mathematical Model of the CH-53
Page: 25
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19810003557.pdf
(20) The Development and Validation of a Piloted Simulation of a Helicopter and External Sling Load
Pages: 6, 37, 48
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790005912.pdf
(21) Atmospheric Oscillations
Page: 13
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19650015408.pdf
(22) Stability and Control Estimation Flight Test Results for the SR-71 Aircraft With Externally Mounted
Experiments
Page: 19
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88733main_H-2465.pdf
(23) Flight Testing a V/STOL Aircraft to Identify a Full-Envelope Aerodynamic Model
Page: 9
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19880014378.pdf
(24) Singular Arc Time-Optimal Climb Trajectory of Aircraft in a Two-Dimensional Wind Field
Page: 2
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20060053337.pdf
(25) STUDIES ON INSTABILITIES IN LONG-BASELINE TWO-WAY SATELLITE TIME AND FREQUENCY
TRANSFER (TWSTFT) INCLUDING A TROPOSPHERE DELAY MODEL
Pages: 2, 6
https://tycho.usno.navy.mil/ptti/2007papers/paper21.pdf
(26) Scale-Insensitive Detection Algorithm for FLIR Imagery
Page: 6
https://www.arl.army.mil/arlreports/2001/ARL-TN-175.pdf
(27) User Manual for the Microsoft Window Edition of the Scanning Fast-Field Program (WSCAFFIP)
Version 3.0
Page: 45
https://www.arl.army.mil/arlreports/2003/ARL-TR-2696.pdf
(28) Path-Loss Measurements in a Forested Environment at VHF
Pages: 8, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 35
http://www.arl.army.mil/arlreports/2000/ARL-TR-2156.pdf
(29) Review of Sound Propagation in the Lower Atmosphere
Page: 18, 208
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/067880.pdf
(30) Beacon Position and Attitude Navigation Aided by a Magnetometer
Page: 11
https://www.arl.army.mil/arlreports/2010/ARL-CR-650.pdf
(31) Atmospheric Oscillations
Page: 9
http://www.arl.army.mil/arlreports/2002/ARL-TR-2683.pdf
(32) Modeling of Atmospheric Effects
Page: 13
https://www.arl.army.mil/arlreports/2000/ARL-TR-1812.pdf
(33) Telemetry Standards
Page: 172
http://www.irig106.org/docs/106-17/106-17_Telemetry_Standards.pdf
(34) Approximate Optimal Guidance for the Advanced Launch System
Page: 172
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940020279.pdf
(35)

https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88380main_H-2052.pdf
Pages: 4, 10
https://www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/88380main_H-2052.pdf
(36) Simulator Aero Model Implementation
Page: 10
https://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/Toms.pdf
(37) Design and Implementation of Flight Visual Simulation System
Page: 3
https://arxiv.org/pdf/1212.0365.pdf
(38) A Discussion of Methods of Real-Time Airplane Flight Simulation
Page: 11
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.510.7499&rep=rep1&type=pdf
(39) The American Practical Navigator: An Epitome of Navigation
Pages: 351, 355, 573, 636
http://geocenter.survey.ntua.gr/main/labs/carto/academic/persons/bnakos_site_nafp/documentation/
american_practical_navigator.pdf
(40) The Production of Firing Tables for Cannon Artillery
Pages: 10, 22, 34, 110
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/826735.pdf
(41) Field Artillery Manual Cannon Gunnery
Page: 175, 192
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/tc3_09x81.pdf
(42) Field Artillery Gunnery
http://militarynewbie.com/wp-content/uploads/2013/10/FM-3-09.8-FIELD-ARTILLERY-GUNNERY.pdf
(43) TTP for the Field Artillery Cannon Gunnery
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/usmc/mcwp/3-16-3/mcwp3-16-3.pdf
(44) Tactics, Techniques, and Procedures for the field artillery Manual Cannon Gunnery
https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/mcwp3_16_4.pdf
(45) The flat-earth approximation to the solution of electromagnetic propagation in a stratified
terrestrial atmosphere
Page: 18
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3106&context=rtd
(46) Far-Zone Field of a Monopole Element on a Disk Ground Plane above Flat Earth
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a253580.pdf
(47) Radio propagation over a flat Earth across a boundary separating two different media
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsta.1953.0008
(48) On the Theory of Radio Wave Propagation Over
Inhomogeneous Earth
Page: 47
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/67D/jresv67Dn1p39_A1b.pdf
(49) The Flat Earth Object Oriented Ontological Explorations in Design Praxis
https://www.pdfdrive.com/the-flat-earth-object-oriented-ontological-explorations-in-design-praxisd28858655.html
(50) The earth is flat (p>0.05): Significance thresholds and the crisis of unreplicable research
https://peerj.com/preprints/2921.pdf
(51) Beyond ‘flat-earth’ maps of the third sector
http://www.nr-foundation.org.uk/downloads/NRF-TST-Report-Beyond-Flat-Earth.pdf
(52) Continuation from a flat to a round Earth model in the coplanar orbit transfer problem
Page: 1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00542967v2/document
(53) Propagation Near the Earth’s Surface
Page: 2
http://faculty.nps.edu/jenn/EC3630/NearSurface(v1.8.4).pdf
(54) The tsunami mode of a flat earth and its excitation by earthquake sources
Pages: 2,3,9,10,25
http://gji.oxfordjournals.org/content/77/1/1.full.pdf
(55) The Atmospheric Boundary Layer for Engineers
Page: 390

https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=157502248&h=6ca901ba18aacf817ab392bbfcaedf4d&u=cache

(56) The relaxation of spherical and flat Maxwell Earth models
and effects due to the presence of the lithosphere
Pages: 24,25,31,32,
https://pdfs.semanticscholar.org/7778/003a7bb4f923a9dc21a480e1221c4adf6b46.pdf
(57) The Earth is flat when personally significant experiences
with the sphericity of the Earth are absent
Pages: 130,131,133,134,
http://www.experimental-psychology.de/ccc/docs/pubs/Carbon2010c.pdf
(58) NASA Jet Propulsion Laboratory
(FILE CALLED FLAT EARTH)
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/Flat_earth.pdf
(59) Cartographic Science: A Compendium of Map Projections, with Derivations
(Projected on to a Flat Earth)

https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=175242152&h=d422f8ee9b44c7b398bae4a12406ea35&u=cache

(60) The dynamics of flight: the equations
Pages: 7,8,9,104,118,257

https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=184096662&h=fce77194bf02ca3587e7ec8b502b7213&u=cache

(61) Simulating Aerial Targets in DD Accounting for the Earth’s Curvature
Pages: Flat Earth on Every Page
https://confcats_isif.s3.amazonaws.com/web-files/journals/entries/446_1_art_8_24886.pdf
(62) Basic Surveying Technology
Page: 27
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED317816.pdf
(63) THE 3-D GLOBAL SPATIAL DATA MODEL- Foundation of the Spatial Data Infrastructure
Pages: 8,21,45,114,130,213,317
https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=161836228&h=23d9ee53b5afa2c8401bb4bfbb4f5a93&u=
cache

(64) Minimum-Energy Ballistic Trajectories over a Non-Rotating Earth
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/arc/cp/0604.pdf
(65) Cooperative Strategy for 21st Century Seapower 2007 – The new maritime strategy posits an
unconventional naval vision for a flat world,
https://www.google.com/amp/s/amp.theatlantic.com/amp/article/306417/
(66) The Flat Earth and it’s Advocates: A List of References (Government’s personal Flat Earth research
housed at Library of Congress)
https://www.loc.gov/rr/scitech/SciRefGuides/flatearth.html
(67) a flat map of the Earth’s surface with four months’ of satellite data…Then we wrapped the flat map
around a ball
https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/people/RSimmon.html
(68) Aside from a few canisters of
Apollo 9 telemetry tapes still stored at the WNRC, the Apollo-era telemetry tapes no
longer exist-anywhere
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/Apollo_11_TV_Tapes_Report.pdf
(69) NASA Flat Earth map
https://www.giss.nasa.gov/tools/gprojector/help/projections/PeirceQuincuncial.png
(70) UN logo Flat Earth map
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Azimuthal_equidistant_projection#/media/File%3AEmblem_of_the_Un
ited_Nations.svg
(71) International Maritime Organization Logo Flat Earth map
https://unworldoceansday.org/sites/default/files/2018-05/LOGO_IMO_blue_pantone_highres_370X310px.png
(72) International Civil Aviation Organization logo Flat Earth map
https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization#/media/File%3AInternationa
l_Civil_Aviation_Organization_logo.svg
(73) World Meteorological Organization logo Flat Earth map
https://public.wmo.int/sites/all/themes/wmo/logo.png
(74) World Health Organization logo Flat Earth map
https://www.who.int/ResourcePackages/WHO/assets/dist/images/logos/en/h-logo-blue.svg
(75) Gleason Flat Earth Map Patent
https://patents.google.com/patent/US497917A/en
(76) Antarctic treaty
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66
2756/Antarctic_Treaty_Cm_9542_1_of_4_PRINT.pdf
(77) Operation High Jump
http://www.bahaistudies.net/asma/Operation_Highjump.pdf
(78) Operation Dominic
https://www.dtra.mil/Portals/61/Documents/NTPR/2-Hist_Rpt_Atm/1962_DNA_6040F.pdf
(79) Operation Fishbowl
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a469481.pdf
(80) Project Paperclip
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csistudies/studies/vol-58-no-3/pdfs-vol-58-no-3/Watkins-Paperclip-3SEP-2014.pdf
(81) Project Blue Beam
https://www.federaljack.com/ebooks/6085197-Project-Bluebeam.pdf

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره مدیر Vlad

مدیر Vlad
ولاد {مدیر تولید محتوای مذهبی در رسانه زمین تخت پارسی} - عکاس ،گرافیست و تدوینگر - محقق ، مستندساز - مدرس رایانه و نرم افزار های adobe (در فضای مجازی)

همچنین بررسی کنید:

ناسا

سازمان نسناس های شیطان پرست ناسا را دقیق تر بشناسید …

((نام مقاله : سازمان نسناس های شیطان پرست ناسا را دقیق تر بشناسید … )) …

12 دیدگاه

 1. Avatar
  جواد یارمحمدی

  باسلام
  سوالی که من جوابشو تو هیچ سایتی یا شبکه اجتماعی ندیدم اینه که علت این دروغ ناسا و یا دولت ها چیه؟! این که همه باور کنن زمین کرویه و چرخش داره و…. به چه دردشون می خوره؟!

 2. Avatar
  جواد یارمحمدی

  ممنون از پاسخگویی شما
  بله من اون مطلب و همه مطالب سایت رو خوندم اما این دلیل قانع کننده ای نیست! خیلی از موضوعات علمی دیگه هم هست که تو احادیث معصومین و مهمتر در خود قرآن وجود داره و علم امروزی هم اثباتشون کرده ولی تاثیری در موضع مخالفین اسلام و منکران دین نداشته اثبات زمین تخت هم به نظرم همینطوره!

  • مدیر Vlad

   امام زین‌العابدین علیه‌السلام میفرمایند:

   به وسیله عقل ناقص، و نظریه هاى باطل، و قیاس های فاسد و بى اساس، نمی‌توان احكام و مسائل دین را به دست آورد.

   تنها وسیله رسیدن به احكام واقعى دین، تسلیم محض مى باشد، پس هركس در مقابل ما اهل بیت تسلیم باشد، از هر انحرافى در امان است، و هر كه به وسیله ما هدایت یابد، خوشبخت خواهد بود،

   و شخصى كه با قیاس، و نظریات شخصى خود بخواهد دین اسلام را دریابد، هلاک مى گردد.

   📚 مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶۲

  • Avatar

   سلام
   اینها یک چیزی به اسم کائنات ساختن بدون هیچ حدومرزی جوری که نزدیک ترین کهکشان ها با ما میلیاردها سال نوری فاصله دارن.واگه دقت کرده باشید میگن کائنات همه کاری میکنه هرچی میخوای از کائنات بخواه فقط برای اینکه کائنات رو مقابل خدا قرار بدهند.وهمچنین برای اینکه اجنه رو وارد دنیای انسان ها کنن به یک امادگی ذهنی از جانب مردم نیاز دارن و اون هم ادم فضایی هستش.درزمان حضرت سلیمان اجنه رو وارد دنیای انسان ها کردند اما چون مردم امادگی پذیرش اونها رو نداشتن دست رد بهشون زدن اما وقتی ادم فضایی بیاد بنظرت کسی باهاش محالفت میکنه؟

  • Avatar

   سلام رفیق ، موضوع سر جهان بینی است.

   این بینش که بر روی زمینی قرار داریم که امن هست، گنبدی دارد که ازش حفاظت می کند. باران و رزقش همیشه هست. می توانیم خانه بسازیم و از زندگی تجربه های زیادی کسب کنیم. تجاربی را پی بگیریم و بینش معنوی خودمان را بالا ببریم. بدانیم که خورشید و ماه برای بهزیستی بهتر ما میچرخند. و خداوندگاری هست که برفرار این آسمان ها بود و هست و خواهد بود. در همه جا جاری و ساری است. و آیات و نشانه هایش در زندگی برامون پدیدار میکنه. تا ما با دریافت شهود به آن تعالی برسیم. ( بله ما در زمینی هستیم که مهد آسایش است ) زیرا زیر گنبد کبود خدای مهربان هست.

   و اگر فرض براین باشد که زمین کروی است. و فاصله های عظیم نوری، با سیاره های بسیار بزرگ دارد. اندازه زمین در برابر خورشید هیچ هیچ است. و لحظه اخبار میاد که فرازمینی ها حمله میکنند و یا شهاب سنگ برخورد کند! در صورتی که هیچ شی مادی نه میتواند از گنبد خارج شود نه میتواند از آن وارد شود. فقط روح های متعالی می توانند از گنبد به جهان بالاتر بروند.
   خب با توجه به این جهانی که ناسا با تخیل ناقصش ساخته، جهان بینی افراد چه تاثیری دارد؟
   پوچ گرایی… ما هیچی نیستیم. حتی آنها که عمیقاً خداباور هستند. ته دلشان سُستی حس میکنند. و به همین دلیل احکام دین را خیلی جدی نمیگیرند. چرا؟ چون ذهن آدمی بسیار حساس به تلقین است. و منفی نگر!

  • مدیر Vlad

   سلام . صحیح.✅💐

 3. Avatar

  عزیز جان دروغی که بشر رو از مرکزیت هستی به یک موجود بی ارزش وسط ناکجا آباده و از هر سمت این زمین بری برمیگردی جای اولت و این چیز ها از سمت دولتها پیش برده میشه بهترین راه. کنترل جوامعه ! فکر کنید سالیانه ساله دیگه هیچ کسی راه نمیافته بره و چیزی رو اکتشاف کنه! فهم ما از جایی که هستیم محدود به عملکرد و گزارش دولتهاست!!

 4. Avatar

  با سلام چرا اگه شما نظرات بعضی دانشمندها رو قبول ندارید مسخره شون میکنید ؟! آخه این چه عکسی از این دانشمندها هست که تو سایت گذاشتید! اگه قبولشون ندارید مطالبشون رو نقد کنید چرا تمسخرشون میکنی؟! اونوقت انتظار دارید کسی که برای بار اول با مطالب شما آشنا میشه با دیدن این چیزها نظر شما را قبول کنه؟

  • مدیر Vlad

   سلام و درود .
   اولا دروغگویی اون شیاطین دروغمند اثبات شدست
   دوما اونها دشمنان خدا و دین هستن
   سوما این شیاطین در حقیقت تنها دلقک هایی در سیرک شیطان اند.

  • Avatar

   داداش ببین منظورم این هست که خیلی از مردم خصوصا دانشجوها و مردم تحصیل کرده که با نظرات این بزرگانِ علمی آشنا هستن این افراد رو جزء دانشمندان بزرگ دنیا میدونن و تو نظرشون اشخاص محترمی هستند، وقتی شما این افراد رو با تصاویر ناجور مسخره میکنید اولین چیزی که به ذهنشون میزنه اینه که شما و سایتتون چیزی جز هتاکی و تمسخر تو دستتون نیست. یعنی یه تصویر ساده میتونه مطالب مفید و علمی شما رو هم تحت الشعاع قرار بده و از همون اول نگاه منفی به خواننده میده. خود من همین که وارد سایتتون شدم خیلی تأسف خوردم با این که مطالب و نظرات زمین تخت رو تا حدودی قبول دارم. به نظر من اگه مطالب دانشمندان رو بدون تمسخر نقد کنید مخاطب شما رو منصف میبینه و خیلی راحتتر قبول میکنه.

  • مدیر Vlad

   این دروغمندان ذاتا دلقک هایی مسخره هستن و همینطور که در عکس هاشون مشاهده می کنید هیچ گونه جدیتی ندارن
   چطور میشه به کسی احترام گذاشت وقتی خودش برای شخص خودش ذره ای ارزش قائل نیست؟
   یک نمونه همین زبان درازی انیشتین و در نمونه های دیگر هم هزاران دلقک بازی توسط دلقک های سیرک ناسا و سایر سیرک ها در اروپا و … انجام شده

   اینا خودشون به بی شخصیتی و دلقک بودنشون معترفن
   بنابرین نیازی نیست کسی اینجا کاسه داغ تر از آش بشه و منکر دلقک بودن و بی شخصیت بودن افراد ناسا و اسا و روسیه بشه .
   —–
   تعداد بسیاری حدیث و روایت داریم در خصوص سب و لعن کردن دشمنان خدا برای اینکه مردم دیگه سراغ اون شیاطین نرن ، بهتره در این خصوص هم کتب اربعه (مانند الکافی و…) مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 14 =

Translate »